SYSTEMY INFORMATYCZNE
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW ♦ tel. (17) 867-13-20♦(17) 867-13-23 ♦ fax (17) 867-19-59 ♦ e-mail: pomost@rzeszow.uw.gov.pl


 

"Szanowni Państwo,
przesyłam informacje na temat kanałów komunikacji uruchomionych na potrzeby wsparcia użytkowników SI KDR w ramach umowy numer 11/DI/PN/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r:


- tel: 32 723 26 72
- e-mail: kdr@hd.softiq.pl
- web: https://chd.softiq.pl/
- fax: 32 32 31 355
 
W celu utworzenia konta na w/w panelu zgłoszeń prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: tech.chd@hd.softiq.pl 
Prosimy o przesłanie w wiadomości następujących danych:
- Imię
- Nazwisko
- Jednostka
- Numer telefonu
- Adres e-mail, który zostanie przypisany do konta i będą na niego przesłane dane do logowania."

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że została podpisana z firmą Softiq w dniu 05.02.2019 r. nowa umowa nr 41/DI/PN/2018/2019 (na 36 miesięcy) na utrzymanie i rozwój oprogramowania Rejestr Żłobków 
Poniżej podaję telefony dla wsparcia użytkowników:

Poczta elektroniczna: rz@hd.softiq.pl
Tel: +48 32 72 32 707
Faks: +48 32 32 31 355
Hot-line: https://hd.softiq.pl/

Formularze do zgłaszania błędów będą zamieszczone na stronie
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/rejestr-zlobkow

Ważne:
błędy dotyczące rejestracji się podmiotu na portalu empatia.mpips.gov.pl lub wypełniania wniosku RKZ-1/ RKZ-2 /RKZ-3/  należy zgłaszać na hd.piu@sygnity.pl
a błędy dotyczące systemu Rejestru Żłobków należy zgłaszać na rz@hd.softiq.pl lub https://hd.softiq.pl/

Jednocześnie informuję, że zgodnie z umową na utrzymanie i rozwój PIU (portal Em@atia)
Użytkownikiem jest to– upoważniony pracownik: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy, Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej oraz upoważniony pracownik dostawcy SD i upoważniony pracownik wykonawcy usługi utrzymania w sprawności SC;
Zgłaszającym jest – Zamawiający lub Użytkownik przekazujący zgłoszenie serwisowe
więc zgłoszenia serwisowe od podmiotów zewnętrznych mogą być zgłaszane przez ww. Użytkowników

W umowie na Rejestr Żłobków
Użytkownik to – pracownicy urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz MRPiPS korzystający z Oprogramowania RZ;
Zgłaszający to -  Zamawiający lub Użytkownik przekazujący zgłoszenie serwisowe;
więc zgłoszenia serwisowe od podmiotów zewnętrznych mogą być zgłaszane przez ww. Użytkowników

dodatkowo podaję definicję Błędu i jego kategorie:


Błąd - niezgodne z dokumentacją systemu i wymaganiami Zamawiającego działanie Oprogramowania RZ, spowodowane m.in. błędami w kodzie źródłowym, błędami algorytmów, wyróżnia się następujące kategorie błędów:
a) kategoria „1” - do której zalicza się problemy blokujące możliwość użycia oprogramowania, a w szczególności powodujące zawieszenie jego pracy,
b) kategoria „2” - do której zalicza się problemy nieblokujące możliwości użycia oprogramowania, a w szczególności brak implementacji wymagań funkcjonalnych lub ich nieprawidłową implementację; w obrębie tej kategorii wyróżnia się następujące podkategorie:
- kategoria „2k” - do której zalicza się problemy powodujące, że nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej oprogramowania, która zgodnie z dokumentacją oprogramowania i obowiązującą wersją opisu wymagań powinna być możliwa do zrealizowania,
- kategoria „2n” - do której zalicza się problemy powodujące, że wykonanie merytorycznej funkcji oprogramowania jest utrudnione, ale istnieje możliwość poprawnego wykonania danej funkcji w sposób inny niż to zdefiniowano w dokumentacji oprogramowania;
- kategoria ,,2r” - do której zalicza się pozostałe problemy kategorii 2,
c) kategoria „3” — do której zalicza się problemy w zakresie komunikacji z użytkownikiem, mogące mieć wpływ na poprawność pracy użytkownika z oprogramowaniem. 

d) kategoria „P” - do której zalicza się problemy w zakresie polonizacji treści komunikatów, podpowiedzi oraz opisów etykiet pól;

 

Emp@tia – Portal Informacyjno – usługowy - informacje

 


 

POMOC - Help desk CSIZS

 

TERMINALE MOBILNE -  Jak korzystać z Terminali Mobilnych

 

USŁUGI -  Usługi udostępnione w ramach CSIZS - prezentacja

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem
25 maja 2018 r. ulegają zmianie zasady świadczenia usług Centralnego HelpDesku.
    
Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania się do nowych regulacji prawnych. Jednocześnie chcemy świadczyć naszą usługę na przejrzystych zasadach, dlatego wprowadziliśmy jasne, łatwiejsze w zrozumieniu zapisy.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe, będą one dotyczyły wszystkich Użytkowników.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych kliknij w link: https://www.hd.sygnity.pl, aby zalogować się do aplikacji CHD i wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych*). Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będziesz mógł przekazywać zgłoszeń serwisowych rejestrowanych w Centralnym Help Desku dostępnym pod adresem http://www.hd.sygnity.pl, a Twoje konto zostanie zawieszone i usunięte.

------------------------------------------------
*) W przypadku problemów z zalogowanie (brak znajomości loginu i/lub hasła) proszę o wysłanie stosownej prośby w celu ich uzyskania, na skrzynkę hd.administrator@sygnity.pl, wraz z niezbędnymi informacjami:
    1) jakiego produktu/ów (aplikacji) firmy Sygnity / Sygnity Business Solution, Państwo używają ?
    2) proszę o podanie pełnych danych adresowych oraz nazwę instytucji, której prośba dotyczy ?
------------------------------------------------

Z poważaniem
Centrum Usług Informatycznych
Administrator HelpDesk

------------------------------------------------------------
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93, posiadająca certyfikację jakości w zakresie normy ISO 9001:2008 - FM 35654 i bezpieczeństwa informacji ISO 27001:2005 - IS 590694.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention! The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą SYGNITY S.A. umowę dotyczącą Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w zakresie:

 1) rozwoju,

 2) administrowania oraz usuwania awarii i błędów,

 3) wsparcia użytkowników.

 

Firma będzie świadczyła ww. usługi do 18 października 2020 r.

W związku z powyższym, w celu uzyskania konsultacji lub zgłoszenia problemów dotyczących działania Centralnej Aplikacji Statystycznej, prosimy kontaktować się z Centralnym Help Deskiem firmy Sygnity. Kontakt jest możliwy przy użyciu:

 

    strony www (portal obsługi Hot-line): https://www.hd.sygnity.pl/

    poczty elektronicznej: hd.cas@sygnity.pl

    numeru telefonu: (81) 749 55 65 (w godzinach 8.00 - 16.00)

    numeru faks: (81) 749 55 04

 

Zgłoszenia błędów oraz awarii możliwe są poprzez: stronę www (portal), pocztę elektroniczną lub fax. Zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną oraz fax, wymagają załączenia wypełnionego formularza:

Zgłoszenie Błędu  ZBL-01

Zgłoszenie Awarii  UAW-01

Zgodnie z podpisaną umową: Użytkownik może korzystać z portalu obsługi Hot-line w trybie 24/7. Zgłoszenia otrzymane w dniach wolnych od pracy lub w dniach roboczych po godz. 16:00 traktowane będą jako zgłoszone w najbliższym dniu roboczym. Odpowiedź na zadane pytanie zostaje również przekazana poprzez portal.

 

Tym samym polecamy ten kanał zgłaszania problemów z uwagi na fakt wygodnej dla Państwa kontroli realizacji swoich zgłoszeń.

 

serwis sprzętu( Terminale Mobilne) zapewnia firma NIVER Niwińscy Sp.J. Telefon do serwisu: 42 630 65 69 serwis@niver.pl

 

 

CSIZS - dane kontaktowe do Help - desk

Wykonawca CSIZS

W dniu 13.10.2016 r. została podpisana na 47 miesięcy umowa na świadczenie usług CSIZS, w zakresie:

 

1. administrowania oraz usuwania Awarii i Błędów;

2. wsparcia Użytkowników;

3. rozwoju.

 

Kanały do dokonywania zgłoszeń serwisowych CSIZS:

 

 

Telefon: (32) 32 31 656

Fax: (32) 32 31 355

Poczta e-mail: hd.empatia@softiq.pl

Portal Help-desk: hd.softiq.pl

 

 

 


Wsparcie dla użytkowników Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego

1) administrowania oraz usuwania Awarii i Błędów;
2) wsparcia Użytkowników

 

                                                  wszelkie problemy techniczne z działaniem systemów informatycznych należy zgłaszać pracownikom Departamentu Informatyki MRPiPS:

- zakres CSIZS – Pani Magdalena Skwarczyńska magdalena.skwarczynska@mrpips.gov.pl , tel. (22) 661-18-26

Zakres CSIZS – Pan Michał Dobrzyński michal.dobrzynski@mrpips.gov.pl, tel. (22) 661-18-29
- zakres CSIZS - Pan Tadeusz Paprzycki tadeusz.paprzycki@mrpips.gov.pl tel. (22) 661-18-29,
- zakres CAS - Pani Katarzyna Dąbrowska katarzyna.dabrowska@mrpips.gov.pl tel. (22) 661-18-36.

 

Dystrybucja słowników centralnych Nr 63  i parametrów systemowych oraz wyszczególnienie wprowadzonych zmian w stosunku do wersji poprzedniej: POBIERZ  


Zmiany dotyczą, zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązujących od 1.10.2016 r., wartości parametrów systemowych.

 

Dystrybucja słowników centralnych Nr 62 i parametrów systemowych oraz wyszczególnienie wprowadzonych zmian w stosunku do wersji poprzedniej:   POBIERZ

Zmiany dotyczą głównie nowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązujących od 1.10.2015 r., wartości parametrów systemowych.

 

Zgodnie z decyzją Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie PRZEMOC za rok 2014 powinno być wypełniane przez jednostki bezpośrednio w oprogramowaniu CAS (wypełnienie ręczne w formularzu).

W związku z tym w systemach dziedzinowych nie została zaimplementowana nowa wersja sprawozdania PRZEMOC

Sposób wykonania:
Po zalogowaniu się do aplikacji CAS należy wybrać Sprawozdania resortowe w obszarze PS, sprawozdanie PRZEMOC, następnie symbolem PLUSA dodać sprawozdanie.

Trzeba nacisnąć przycisk w dolnej części okna WARTOŚĆ KOMÓREK SPRAWOZDANIA

 

 

Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości wczytania pliku wygenerowanego w aplikacji dziedzinowej, mna posłużyć się podglądem danych i odpowiednie dane wpisać w formularz w CAS.

 

 

 

 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w województwie podkarpackim odbędzie się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie jest skorelowane z Ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych (Tablica nr 7)

Informacje

 

  Słowniki Centralne Nr 61         POBIERZ PLIK

  

         

2013-12-31
Wdrożenie CAS

               Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku została udostępniona wersja systemu Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) dla obszarów pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, która zastępuje dotychczas wykorzystywany w tych obszarach system SAC.

Funkcjonalność systemu w ramach wskazanych obszarów w zasadzie jest identyczna z dotychczas istniejącą funkcjonalnością w systemie SAC, jedyna różnica dla użytkowników końcowych polega na wyłączeniu, jako zbędnej, funkcjonalności modułu gSAC.

Wdrożenie systemu CAS dla pozostałych obszarów, to znaczy dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nastąpi 17 marca 2014 roku. Decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia CAS dla tych obszarów została podyktowana sygnałami i sugestiami jakie docierały do Departamentu Informatyki MPiPS, aby termin wdrożenia nie pokrywał się z końcem roku bieżącego. Tym samym od 17 marca 2014 roku przestaną być dostępne systemy sFundusz i QuickStat.

    

 Informacja              

Wypełnianie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2012 r.

uprzejmie informujemy, że:

Gminy

Będą mogły sprawozdanie wygenerować (xml, analogicznie jak w innych obszarach) z oprogramowania OU POMOST, POMOST Std, OPIEKA, HELIOS, TT-POMOC lub z oprogramowania do obsługi spraw z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jeśli z niego korzystają lub bezpośrednio wypełnić sprawozdanie za II półrocze 2012 r. w oprogramowaniu SAC.

Starostwa lub PCPR

Będą mogły sprawozdanie wygenerować (xml, analogicznie jak w innych obszarach) z oprogramowania OU POMOST, POMOST Std, RODZINY ZASTĘPCZE, TT-POMOC lub z oprogramowania do obsługi spraw z obszary wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jeśli z niego korzystają lub bezpośrednio wypełnić sprawozdanie za II półrocze 2012 r. w oprogramowaniu SAC.

Urzędy Marszałkowskie lub ROPS

Będą wypełnić to sprawozdanie za II półrocze 2012 r. ręcznie w aplikacji SAC - moduł WRiSPZ.

                                                                                                                                                                                            07.01.2013

                                                                                                 Nowe słowniki centralne                                          Słowniki centralne 60    POBIERZ PLIK                                                      

05.10.2012r.

                                                                                                                              Nowe słowniki centralne                                          Słowniki centralne 59   POBIERZ PLIK

15.05.2012r.

                                                                       Dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)                          Komunikat       POBIERZ PLIK

14.02.2012r.

                                                                                                                              Nowe słowniki centralne                                          Słowniki centralne 58   POBIERZ PLIK

13.12.2011r.

                                                                                                                             Nowe słowniki centralne                                         Słowniki centralne 57  POBIERZ PLIK

07.09.2011r.

                                                                                               Nowe słowniki centralne                                          Słowniki centralne 55    POBIERZ  PLIK

31.01.2011r.

                                                                                          Nowe słowniki centralne                                          Słowniki centralne 54     pobierz plik                                                                                                                                              

11.10.2010r

                                                                                    Nowe słowniki centralne   53                                      Słowniki centralne 53 POBIERZ PLIK      

Zostały wygenerowane słowniki centralne Nr 53 z dnia 10.08.2010r.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

18.09.2009r.Ukazała się aktualizacja oprogramowania użytkowego POMOST zawierająca między innymi dostosowania do zmian prawnych dotyczących zasiłku stałego, pomocy związanej z powodzią 2009r., nową strukturą zbioru centralnego za III kw. 2009r. Plik aktualizacyjny znajduje się na stronie: www.public.sygnity.pl  Należy dokonać aktualizacji oprogramowania użytkowego POMOST z wersji 20-4.4 do wersji 20-4.5