SYSTEMY INFORMATYCZNE
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW ♦ tel. (17) 867-13-20, (17) 867-13-23 ♦ fax (17) 867-19-59 ♦ e-mail: pomost@rzeszow.uw.gov.pl  


 

 

Systemy Informatyczne  służą gromadzeniu i przetwarzania informacji w obszarach:

·         PS - pomoc społeczna ;

·         WRiSPZ - wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

·         SR - świadczenia rodzinne

·         SW – świadczenia wychowawcze

·         FA - fundusz alimentacyjny

·         OP-3 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

·         Obszar osób niepełnosprawnych

·         KDR - Karta Dużej Rodziny

W obrębie Wydziału Polityki Społecznej funkcjonują aplikacje :

            Centralna Aplikacja Statystyczna  CAS

Rejestr żłobków Rejestr żłobków

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej  RJPS

Moduł Zarządzania Tożsamością MZT  moduł MZT

SI KDR -  Karta Dużej Rodziny

  SYSTEMY INFORMATYCZNE - OTWÓRZ

Pozyskane informacje umożliwiają optymalną organizacje struktury pomocy społecznej w województwie oraz pozwalają na maksymalne wykorzystywanie środków finansowych oraz strategiczne planowanie, poprzez co pomoc jest efektywniejsza i trafia do osób najbardziej potrzebujących.

Przetwarzając je na poziomie wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej otrzymujemy zbiorczą informację na temat stanu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, obszaru pieczy zastępczej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz opieki nad dziećmi do 3 lat w województwie.

Zbiorcze informacje z poziomu województwa są przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej gdzie, zebrane i przetworzone dane umożliwiają analizę stanu udzielanej pomocy realizowanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 r. ulegają zmianie zasady świadczenia usług Centralnego HelpDesku.
    
Zmiany wynikają z istotnych przyczyn, jakie stanowi wejście w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania się do nowych regulacji prawnych. Jednocześnie chcemy świadczyć naszą usługę na przejrzystych zasadach, dlatego wprowadziliśmy jasne, łatwiejsze w zrozumieniu zapisy.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane są dane osobowe, będą one dotyczyły wszystkich Użytkowników.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych kliknij w link: https://www.hd.sygnity.pl, aby zalogować się do aplikacji CHD i wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych*). Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będziesz mógł przekazywać zgłoszeń serwisowych rejestrowanych w Centralnym Help Desku dostępnym pod adresem http://www.hd.sygnity.pl, a Twoje konto zostanie zawieszone i usunięte.

------------------------------------------------
*) W przypadku problemów z zalogowanie (brak znajomości loginu i/lub hasła) proszę o wysłanie stosownej prośby w celu ich uzyskania, na skrzynkę hd.administrator@sygnity.pl, wraz z niezbędnymi informacjami:
    1) jakiego produktu/ów (aplikacji) firmy Sygnity / Sygnity Business Solution, Państwo używają ?
    2) proszę o podanie pełnych danych adresowych oraz nazwę instytucji, której prośba dotyczy ?
------------------------------------------------

Z poważaniem
Centrum Usług Informatycznych
Administrator HelpDesk

------------------------------------------------------------
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1 z kapitałem zakładowym w wysokości 11.886.242 złotych w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162, NIP 586-000-52-93, posiadająca certyfikację jakości w zakresie normy ISO 9001:2008 - FM 35654 i bezpieczeństwa informacji ISO 27001:2005 - IS 590694.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention! The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
------------------------------------------------------------

 

 

Uwarunkowania prawne

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64 z 2004 r., odnosi się do zagadnień informatyzacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kilku miejscach.

Nakazuje sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego:

 

l  gminom - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 17, ust. 1, pkt 17),

l  powiatom - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 19, ust.1,    pkt 17),

l  samorządom wojewódzkim - przekazywanie właściwemu wojewodzie (Art. 21, pkt 7), oraz

l  wojewodom - przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (Art. 22, pkt 12).

 

 

Przepływ danych i  środków finansowych w SI Pomost

 

ZGODNOŚĆ DANYCH

 

Jest to zgodność w danym okresie liczona, jako stosunek wartości zrealizowanych
i zarejestrowanych świadczeń w SI POMOST do faktycznie wydatkowanych środków na realizację świadczeń (na podstawie sprawozdania wykonywanego ręcznie dla  Ministerstwa Finansów RB-28).

Zgodność jest liczona narastająco w danym roku i podawana w procentach. Procent zgodności jest widoczny w sprawozdaniu z realizacji świadczeń (Rs01), które jest elementem zbioru centralnego generowanego w SI POMOST.

 

Zadania Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej szczebla gminy (OPS) i powiatu (PCPR) związane
z eksploatacją Systemu Informatycznego „POMOST”

 

 

Do zadań jednostek wykorzystujących nieodpłatnie udostępniane przez ministra oprogramowanie należy:

 

l  Terminowe i poprawne przekazywanie elektronicznych wersji sprawozdań oraz zbiorów centralnych,

l  Informowanie właściwego WPS UW o wszelkich wykrytych błędach w oprogramowaniu oraz innych problemach z jego wykorzystaniem,

l  Zasilanie aplikacji właściwymi, poprawnymi danymi